Mẫu đơn đề nghị xác nhận đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền

Thông quan xe chở tiền
Phụ lục I: Mẫu đơn đề nghị xác nhận đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
————————–
ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN XE THIẾT KẾ CHỞ TIỀN
Số…………….
Kính gửi: Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam
1. Tên đơn vị nhập khẩu: ……………………
2. Địa chỉ: ………………………………..
3. Điện thoại:                                         Fax
4. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
5. Nơi cấp:                                            Ngày cấp:
6. Mã số XNK:….. Nơi cấp
7. Công ty nhập khẩu xe thiết kế chở tiền theo Hợp đồng thương mại số……… ngày……… với Công ty ……………….., địa chỉ ………………………………………….
8. Đặc điểm xe:
 
STT
NHÃN HIỆU, SỐ LOẠI
NĂM SẢN XUẤT
MÀU SƠN
DUNG TÍCH XI LANH
SỐ KHUNG
SỐ MÁY
1
2
9. Tài liệu kèm theo gồm:
– Catalog của xe
– …………………
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận về chủng loại xe trên./.
………, Ngày……tháng…. năm 20…..
     Đại điện doanh nghiệp nhập khẩu
         (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
                 
Phụ lục II:        Mẫu giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền
theo quy địnhcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
———————-
Số:…………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
———————
Hà Nội, ngày        tháng      năm…
 
GIẤY XÁC NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN XE THIẾT KẾ CHỞ TIỀN
THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
—————————
Căn cứ…………..;
Căn cứ……………..;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3899/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 về thuế xe ô tô thiết kế chở tiền;
Căn cứ Thông tư số     /2012/TT-BTC ngày     /    /2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Xét Đơn đề nghị xác nhận đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền số…. ngày… của ……………. và hồ sơ liên quan về việc xác nhận đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM XÁC NHẬN
 
1. Số xe ô tô nhập khẩu sau (theo mẫu đính kèm):
 
STT
NHÃN HIỆU, SỐ LOẠI
NĂM SẢN XUẤT
MÀU SƠN
DUNG TÍCH XI LANH
SỐ KHUNG
SỐ MÁY
1
2
của……. (tên đơn vị nhập khẩu)
– Địa chỉ:
– Điện thoại:                                          Fax
– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………….. Nơi cấp: ………………………… Ngày cấp:…………………………………
– Mã số XNK:….. Nơi cấp…………………………………………..
Đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
2. Công ty nhập khẩu xe thiết kế chở tiền theo Hợp đồng số……. ngày……. với:
Tên đơn vị sử dụng [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt (nếu có)]
– Địa chỉ trụ sở chính:
– Điện thoại:                                                      Fax:
– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)[1] số:
– Nơi cấp:                                                         Ngày cấp:
– Mã số XNK (nếu có):                           Nơi cấp:
Chậm nhất là 3 tháng kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan, đơn vị nhập khẩu phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản sao hoá đơn bán hàng cho đơn vị sử dụng (bản sao này phải có xác nhận của đơn vị sử dụng).
Giấy xác nhận này gồm ……….. trang.
Nơi nhận:
– Doanh nghiệp nhập khẩu (02 bản);
– Lưu: VT, PHKQ.
TL. THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ
Lê Liên – An Phú Thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0983 565 666